Úvod »Spreje» Sprej reaktivní základ Wash primer Chamaleon 400ml


        

Sprej reaktivní základ Wash primer Chamaleon 400ml

skladem

 

Výrobce: Chameleon
Cena v eshopu bez DPH: 152,89 Kč
Cena v eshopu s DPH (21 %):
185,00 Kč

do košíku:
  ks  

• rychlá a snadná manipulace
• krátká doba schnutí
• vynikající přilnavost na lehké a barevné kovy
• vysoká elasticita
• aktivní pigmenty zaručují nejlepší možnou ochranu proti korozi
• vysoká vydatnost
• vhodný pro izolaci starých laků (i vodou ředitelných) a problémových povrchů
• odstín červenohnědý

 

GHS02GHS06GHS08

 

Prevence: Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. - Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Tlakový obal: Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Po manipulaci důkladně omyjte. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. · Reakce: PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. JE-LI NA KŮŽI: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze vhodné pro pohodlné dýchání. JE-LI V OČÍCH: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI expozici nebo v případě obav: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Je nutné zvláštní ošetření (viz štítek). Zvláštní opatření (viz štítek). Vypláchněte ústa. Dojde-li k podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Okamžitě svlékněte/odložte veškeré kontaminované oblečení. Odložte kontaminované oblečení a před opětovným použitím vyperte. Před opětovným použitím kontaminované oblečení vyperte.