Úvod »Spreje» Sprej reaktivní základ Wash primer HB Body 960


        

Sprej reaktivní základ Wash primer HB Body 960

skladem

 

Výrobce: HB BODY
Cena v eshopu bez DPH: 184,30 Kč
Cena v eshopu s DPH (21 %):
223,00 Kč

do košíku:
  ks  

Reaktivní základ průhledný žlutý, zvláště vhodný na hliníkové, nerez a pozinkované plechy. Nanáší se v jedné vrstvě až dvou silné přibližně 10 mikrometrů a schne přibližně za 10 minut. Je schopný přijmout všechny druhy dvousložkových akrylátových
plničů a barev. Nelze na něj použít polyesterové materiály, protože na něm neusychají.  Je vhodný i na nový nezoxidovaný pozinkovaný plech.

 

GHS02GHS06GHS08

 

Prevence: Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. - Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Tlakový obal: Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Po manipulaci důkladně omyjte. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. · Reakce: PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. JE-LI NA KŮŽI: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze vhodné pro pohodlné dýchání. JE-LI V OČÍCH: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI expozici nebo v případě obav: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Je nutné zvláštní ošetření (viz štítek). Zvláštní opatření (viz štítek). Vypláchněte ústa. Dojde-li k podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Okamžitě svlékněte/odložte veškeré kontaminované oblečení. Odložte kontaminované oblečení a před opětovným použitím vyperte. Před opětovným použitím kontaminované oblečení vyperte.