Úvod »Spreje» Sprej míchaný pastelová barva akrylát 400ml


        

Sprej míchaný pastelová barva akrylát 400ml

skladem

 

Výrobce: Peter Kwasny
Cena v eshopu bez DPH: 238,84 Kč
Cena v eshopu s DPH (21 %):
289,00 Kč

do košíku:
  ks  

Míchaný akrylátový lesklý sprej naplněný pastelovou barvou dle čísla odstínu. Upozorňujeme, že bez fyzického porovnání s vaším vozidlem se mohou vyskytnout menší či větší odchylky v odstínu.

V objednávce do poznámky prosím uveďte značku vozu a kód barvy.

Míchaná barva je plněna na zakázku, proto hotový sprej nelze vrátit!

Jelikož se jedná o míchanou barvu na zakázku, je nutné předem zaplatit zálohu.(údaje pro zaplacení obdrží zákazník na email)

 

GHS02GHS07

 

Údaje o nebezpečnosti H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. · Bezpečnostní pokyny P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. - Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P261 Zamezte vdechování par/aerosolů. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.