Úvod »Ochranné nástřiky» Vosk do dutin Novol Gravit 640 1l


        

Vosk do dutin Novol Gravit 640 1l

skladem

 

Výrobce: Novol
Cena v eshopu bez DPH: 142,98 Kč
Cena v eshopu s DPH (21 %):
173,00 Kč

do košíku:
  ks  

Skladem

 

K dodání do 7 dnů

 

Je jednokomponentní výrobek na bázi vosku a lanolinu, který zajišťuje vynikající antikorozní ochranu. Snadno proniká do otvorů a tvoří elastickou vrstvu, která dobře těsní a je bariérou pro pronikání vody a soli. Je dobrým prostředkem proti vlhkosti.

 

GHS08GHS02GHS07Symbol GHS 09 - Nebezpečné pro životní prostředí

H226: Hořlavá kapalina a páry.H315: Dráždí kůži.H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.Pokyny pro bezpečné zacházení: P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm ajinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.P260: Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.P271: Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.P301+P310: PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.P312: Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.