Úvod »Ochranné nástřiky» UBS nástřik sprej Novol bílý 500ml


        

UBS nástřik sprej Novol bílý 500ml

skladem

 

Výrobce: Novol
Cena v eshopu bez DPH: 100,00 Kč
Cena v eshopu s DPH (21 %):
121,00 Kč

do košíku:
  ks  

U vás do max 7 dnů

 

Ochrana podvozků vozidel proti oštěrkování s rychlým schnutím, obsahující kaučuk a vytvářející pružný, černý nebo šedý, přelakovatelný film určený na podvozky vozidel. Odolný proti agresivním rozpouštědlům.

 

GHS08GHS02

H315: Dráždí kůži.H361d: Podezření na poškození plodu v těle matky.H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.H373: Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakovanéexpozici.H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.Pokyny pro bezpečné zacházení: P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm ajinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.P260: Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.P271: Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.P312: Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.