Úvod »Ochranné nástřiky» UBS nástřik Gravit 600 1l šedý


        

UBS nástřik Gravit 600 1l šedý

skladem

 

Dostupnost: K dodání do 12 dnů
Výrobce: Novol
Cena v eshopu bez DPH: 115,70 Kč
Cena v eshopu s DPH (21 %):
140,00 Kč

do košíku:
  ks  

 

K dodání do 12 dnů.

 

Ochranný přípravek na nástřik podvozků automobilů od firmy Novol.

Tento produkt vytváří silnou, pružnou vrstvou jemnozrnné struktury, odolné proti nárazu kamene. Chrání proti působení benzínu, oleje, vody a soli. Má také zvukové a zvukově - izolační vlastnosti. Na bázi syntetických pryskyřic, neobsahuje asfalt a živice, může být nanášen na libovolné akrylové barvy. Přelakovatelný

Aplikace: stříkací pistolí na nástřik dutin podvozků

 

GHS08GHS02

H315: Dráždí kůži.H361d: Podezření na poškození plodu v těle matky.H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.H373: Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakovanéexpozici.H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.Pokyny pro bezpečné zacházení: P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm ajinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.P260: Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.P271: Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.P312: Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.