Úvod »Ochranné nástřiky» UBS nástřik Gravit 600 1,8kg šedý


        

UBS nástřik Gravit 600 1,8kg šedý

skladem

 

Výrobce: Novol
Cena v eshopu bez DPH: 168,60 Kč
Cena v eshopu s DPH (21 %):
204,00 Kč

do košíku:
  ks  

Skladem

 

K dodání do 7 dnů.

 

Ochranný přípravek na nástřik podvozků automobilů od firmy Novol.

Tento produkt vytváří silnou, pružnou vrstvou jemnozrnné struktury, odolné proti nárazu kamene. Chrání proti působení benzínu, oleje, vody a soli. Má také zvukové a zvukově - izolační vlastnosti. Na bázi syntetických pryskyřic, neobsahuje asfalt a živice, může být nanášen na libovolné akrylové barvy. Přelakovatelný

Aplikace: stříkací pistolí na nástřik dutin podvozků

 

GHS08GHS02

H315: Dráždí kůži.H361d: Podezření na poškození plodu v těle matky.H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.H373: Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakovanéexpozici.H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.Pokyny pro bezpečné zacházení: P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm ajinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.P260: Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.P271: Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.P312: Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.