Úvod »Bezbarvé laky» Bezbarvý lak Chameleon 106 HS 1l + tužidlo 0,5l


        

Bezbarvý lak Chameleon 106 HS 1l + tužidlo 0,5l

skladem

 

Výrobce: Chameleon
Cena v eshopu bez DPH: 626,45 Kč
Cena v eshopu s DPH (21 %):
758,00 Kč

do košíku:
  ks  

U vás do max 12 dnů

Cena včetně tužidla

 

• 2 složkový HS bezbarvý akrylový lak se sníženým VOC
• excelentní odolnost vůči povětrnostním podmínkám, chemickému a mechanickému poškození
• vysoký lesk a optimální roztékavost
• na všechny druhy barevných nátěrů, včetně vodní báze
• dobré výsledky s vysokým leskem
• aplikace v 1 a půl vrstvě
• snadno leštitelný

• ředí se akrylátovým ředidlem (do 10%)

 

Standardně dodávano s tužidlem normal. Pokud si přejete tužidlo rychlé, uveďte to prosím do poznámky v objednávce.

 

GHS02GHS07

 

H226: Hořlavá kapalina a páry. H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. H336: Může způsobit ospalost nebo závratě. H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Signální slova: Varování Výstražné symboly nebezpečnosti: GHS02: Plamen GHS07: Vykřičník Pokyny pro bezpečné zacházení: P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohnem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P241: Používejte do výbušného prostředí. P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P302+352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/. P303+361+353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části odevu okamžite svléknete. Opláchnete kůži vodou/osprchujte. P304+340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání