Úvod » Tmely » Tmel Novol Fiber se skelným vláknem 200g


        

Tmel Novol Fiber se skelným vláknem 200g

skladem

 

Výrobce: Novol
Cena v eshopu bez DPH: 47,93 Kč
Cena v eshopu s DPH (21 %):
58,00 Kč

do košíku:
  ks  

Tmel se skelným vláknem. Na základě většího množství dlouhých skelných vláken se produkt vyznačuje velmi dobrou mechanickou pevností a dobrým vyplňováním nerovností a děr. Nízká elasticita a těžší obrobitelnost tmelu ho předurčují pro použití na malých površích. Je to také vynikající materiál pro opravy jachet, lodí a karavanů.

 

GHS08GHS02GHS07

H226: Hořlavá kapalina a páry.H315: Dráždí kůži.H361d: Podezření na poškození plodu v těle matky.H319: Způsobuje vážné podráždění očí.H372: Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakovanéexpozici.Pokyny pro bezpečné zacházení: P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm ajinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.P261: Zamezte vdechování mlhy/par/ aerosolů.P271: Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.P312: Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.