Úvod » Tmely » Tmel Light 1l Novol


        

Tmel Light 1l Novol

skladem

 

Výrobce: Novol
Cena v eshopu bez DPH: 187,60 Kč
Cena v eshopu s DPH (21 %):
227,00 Kč

do košíku:
  ks  

Tmel Light obsahuje speciální pevné částice, které na rozdíl od klasických tmelů snižují charakteristickou hmotnost výrobku o cca 40%následkem čehož se tmel dobře obrábí broušením a má nízké smrštění při tvrdnutíJeho vlastnosti ho předurčují pro použití na větších površích. Čas tvrdnutí je o málo delší než v případě běžných tmelů velmi dobrý poměr ceny ke kvalitě.

Objem 1l = objem stejný jako u 1,8kg tmelů.

 

GHS08GHS02GHS07

H226: Hořlavá kapalina a páry.H372: Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakovanéexpozici.H315: Dráždí kůži.H361d: Podezření na poškození plodu v těle matky.H319: Způsobuje vážné podráždění očí.Pokyny pro bezpečné zacházení: P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm ajinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.P261: Zamezte vdechování mlhy/par/ aerosolů.P271: Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.P312: Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.