Úvod » Tmely » Tmel Novol Soft Plus 1,8 kg


        

Tmel Novol Soft Plus 1,8 kg

skladem

 

Výrobce: Novol
Cena v eshopu bez DPH: 209,09 Kč
Cena v eshopu s DPH (21 %):
253,00 Kč

do košíku:
  ks  

Multifunkční, nejuniverzálnější polyesterový tmel v naší nabídce. vlastnosti vyplňovacích tmelů (dobrá přilnavost na různé povrchy,vyplňování velkých nerovností, snadné nanášení a obrábění hrubšími brusnými papíry) a také vlastnosti dokončovacích tmelů(dobré nanášení v tenkých vrstvách, vyplňování menších nerovností, obrábění drobnozrnnými papíry). Po nanesení zanechává hladký povrch, který redukuje rozsah broušení.

 

GHS08GHS02GHS07

H226: Hořlavá kapalina a páry.H372: Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakovanéexpozici.H315: Dráždí kůži.H361d: Podezření na poškození plodu v těle matky.H319: Způsobuje vážné podráždění očí.Pokyny pro bezpečné zacházení: P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm ajinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.P261: Zamezte vdechování mlhy/par/ aerosolů.P271: Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.P312: Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.