Úvod » Tmely » Tmel Novol Alu 1,8 kg


        

Tmel Novol Alu 1,8 kg

skladem

 

Výrobce: Novol
Cena v eshopu bez DPH: 225,62 Kč
Cena v eshopu s DPH (21 %):
273,00 Kč

do košíku:
  ks  

Polyesterový tmel s obsahem hliníkového prášku. Tmel vyplňující s přidáním hliníkových částic. Tmel má větší odolnost při vyšších teplotách (do 90C) a garantuje výbornou přilnavost. Malé smrštění ve srovnání s běžnými tmely a vysoká elasticita jej předurčuje k použití při větších opravovaných plochách. Je možné ho použít i na díly auta, které jsou vystaveny otřesům.

 

GHS08GHS02GHS07

H226: Hořlavá kapalina a páry.H372: Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakovanéexpozici.H315: Dráždí kůži.H361d: Podezření na poškození plodu v těle matky.H319: Způsobuje vážné podráždění očí.Pokyny pro bezpečné zacházení: P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm ajinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.P261: Zamezte vdechování mlhy/par/ aerosolů.P271: Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.P312: Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.